fourth generation language (4gl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourth generation language (4gl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourth generation language (4gl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourth generation language (4gl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fourth generation language (4gl)

    * kỹ thuật

    ngôn ngữ thế hệ thứ tư