fourth world nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourth world nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourth world giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourth world.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fourth world

    * kinh tế

    thế giới thứ tư