fourth power law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourth power law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourth power law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourth power law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fourth power law

    * kỹ thuật

    định luật lũy thừa bốn