fourth lateran council nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourth lateran council nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourth lateran council giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourth lateran council.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fourth lateran council

    the Lateran Council in 1215 was the most important council of the Middle Ages; issued a creed against Albigensianism, published reformatory decrees, promulgated the doctrine of transubstantiation, and clarified church doctrine on the Trinity and Incarnation

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).