fourth-wheel drive (4wd or fwd) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourth-wheel drive (4wd or fwd) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourth-wheel drive (4wd or fwd) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourth-wheel drive (4wd or fwd).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fourth-wheel drive (4wd or fwd)

    * kỹ thuật

    ô tô:

    xe bốn bánh chủ động

    xe hai cầu chủ động