fourth-class mail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourth-class mail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourth-class mail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourth-class mail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fourth-class mail

    * kinh tế

    bưu phẩm loại bốn