fourth virial coefficient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourth virial coefficient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourth virial coefficient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourth virial coefficient.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fourth virial coefficient

    * kỹ thuật

    vật lý:

    hệ số virian thứ tự