fourth-degree parabola nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourth-degree parabola nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourth-degree parabola giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourth-degree parabola.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fourth-degree parabola

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    parabôn bậc 4