fourth generation computer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fourth generation computer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fourth generation computer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fourth generation computer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fourth generation computer

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy tính thế hệ thứ tư