european workshop on industrial computer systems (ewics) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european workshop on industrial computer systems (ewics) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european workshop on industrial computer systems (ewics) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european workshop on industrial computer systems (ewics).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european workshop on industrial computer systems (ewics)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Hội thảo châu Âu về các hệ thống Máy tính công nghiệp