european videoconferencing equipment (eve) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european videoconferencing equipment (eve) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european videoconferencing equipment (eve) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european videoconferencing equipment (eve).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european videoconferencing equipment (eve)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Thiết bị hội nghị video châu Âu