european unix users group (euug) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european unix users group (euug) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european unix users group (euug) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european unix users group (euug).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european unix users group (euug)

    * kỹ thuật

    Nhóm người dùng UNIX châu Âu