european unix user group (euug) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european unix user group (euug) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european unix user group (euug) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european unix user group (euug).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european unix user group (euug)

    * kỹ thuật

    nhóm người dùng unix châu âu