european telephony numbering space (etns) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european telephony numbering space (etns) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european telephony numbering space (etns) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european telephony numbering space (etns).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european telephony numbering space (etns)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Không gian đánh số điện thoại châu Âu