european telecommunications standards institute (etsi) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european telecommunications standards institute (etsi) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european telecommunications standards institute (etsi) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european telecommunications standards institute (etsi).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european telecommunications standards institute (etsi)

    * kỹ thuật

    Viện tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu