european telecommunications services association (etsa) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european telecommunications services association (etsa) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european telecommunications services association (etsa) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european telecommunications services association (etsa).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european telecommunications services association (etsa)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Hiệp hội các dịch vụ viễn thông Châu Âu