european telecommunications office (eto) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european telecommunications office (eto) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european telecommunications office (eto) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european telecommunications office (eto).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european telecommunications office (eto)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Văn phòng Viễn thông châu Âu