european telecommunications informatics service (etis) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european telecommunications informatics service (etis) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european telecommunications informatics service (etis) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european telecommunications informatics service (etis).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european telecommunications informatics service (etis)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Dịch vụ Tin học Viễn thông châu Âu