european telecommunications consultancy organization (etco) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european telecommunications consultancy organization (etco) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european telecommunications consultancy organization (etco) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european telecommunications consultancy organization (etco).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european telecommunications consultancy organization (etco)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Tổ chức Tư vấn viễn thông châu Âu