european telecommunication standards institute (etsi) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european telecommunication standards institute (etsi) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european telecommunication standards institute (etsi) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european telecommunication standards institute (etsi).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european telecommunication standards institute (etsi)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    Viện Tiêu Chuẩn Viễn Thông Châu Âu-ETSI