european standards database (esd) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european standards database (esd) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european standards database (esd) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european standards database (esd).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european standards database (esd)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Cơ sở dữ liệu các tiêu chuẩn châu Âu