european standardization organization (eso) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european standardization organization (eso) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european standardization organization (eso) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european standardization organization (eso).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european standardization organization (eso)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Tổ chức tiêu chuẩn hóa châu Âu