european standardization council (esc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european standardization council (esc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european standardization council (esc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european standardization council (esc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european standardization council (esc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Hội đồng tiêu chuẩn hóa châu Âu