european smds interest group (esig) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european smds interest group (esig) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european smds interest group (esig) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european smds interest group (esig).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european smds interest group (esig)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Nhóm cùng quyền lợi SMDS châu Âu