european regional development fund. nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european regional development fund. nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european regional development fund. giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european regional development fund..

Từ điển Anh Việt

  • European Regional Development Fund.

    (Econ) Quỹ Phát triển Khu vực Châu Âu.

    + Một quỹ đặc biệt của CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU, thành lập năm 1975, nhằm làm giảm sự chênh lệch về phát triển kinh tế giữa các khu vực trong cộng đồng.