european radio messaging system (ermes) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european radio messaging system (ermes) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european radio messaging system (ermes) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european radio messaging system (ermes).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european radio messaging system (ermes)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Hệ thống gửi tin vô tuyến châu Âu