european organization for the exploitation of meteorological satellites (eumetsat) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european organization for the exploitation of meteorological satellites (eumetsat) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european organization for the exploitation of meteorological satellites (eumetsat) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european organization for the exploitation of meteorological satellites (eumetsat).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european organization for the exploitation of meteorological satellites (eumetsat)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Cơ quan châu Âu về khai thác các vệ tinh khí tượng