european organization for testing and certification (eotc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european organization for testing and certification (eotc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european organization for testing and certification (eotc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european organization for testing and certification (eotc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european organization for testing and certification (eotc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Tổ chức đo kiểm và cấp chứng chỉ châu Âu