european organization for nuclear research (cern) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european organization for nuclear research (cern) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european organization for nuclear research (cern) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european organization for nuclear research (cern).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european organization for nuclear research (cern)

    * kỹ thuật

    vật lý:

    Tổ chức nghiên cứu hạt nhân của Châu Âu