european law enforcement organisation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european law enforcement organisation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european law enforcement organisation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european law enforcement organisation.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • european law enforcement organisation

    Similar:

    europol: police organization for the European Union; aims to improve effectiveness and cooperation among European police forces

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).