european isdn user forum (eiuf) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european isdn user forum (eiuf) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european isdn user forum (eiuf) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european isdn user forum (eiuf).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european isdn user forum (eiuf)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Diễn đàn người dùng ISDN châu Âu