european institute for anti-virus research (eiar) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european institute for anti-virus research (eiar) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european institute for anti-virus research (eiar) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european institute for anti-virus research (eiar).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european institute for anti-virus research (eiar)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Viện Nghiên cứu chống virút toàn châu Âu