european free trade association (efta) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european free trade association (efta) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european free trade association (efta) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european free trade association (efta).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european free trade association (efta)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu