european engineering planning group (eepg) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european engineering planning group (eepg) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european engineering planning group (eepg) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european engineering planning group (eepg).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european engineering planning group (eepg)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Nhóm quy hoạch thiết kế kỹ thuật châu Âu