european electronic mail association (eema) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european electronic mail association (eema) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european electronic mail association (eema) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european electronic mail association (eema).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european electronic mail association (eema)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Hiệp hội thư điện tử châu Âu