european economic commission (eec) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european economic commission (eec) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european economic commission (eec) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european economic commission (eec).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european economic commission (eec)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Hội đồng Kinh tế châu Âu