european deaf telephone (edt) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european deaf telephone (edt) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european deaf telephone (edt) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european deaf telephone (edt).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european deaf telephone (edt)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Máy điện thoại dành cho người điếc châu Âu