european conference on artificial intelligence (ecai) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european conference on artificial intelligence (ecai) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european conference on artificial intelligence (ecai) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european conference on artificial intelligence (ecai).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european conference on artificial intelligence (ecai)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Hội nghị về trí tuệ nhân tạo của châu Âu