european commission host organization (echo) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european commission host organization (echo) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european commission host organization (echo) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european commission host organization (echo).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european commission host organization (echo)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Cơ quan chủ quản của ủy ban châu Âu