european broadcasting network (ebnet) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european broadcasting network (ebnet) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european broadcasting network (ebnet) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european broadcasting network (ebnet).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european broadcasting network (ebnet)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Mạng quảng bá châu Âu