european banks international company nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european banks international company nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european banks international company giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european banks international company.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european banks international company

    * kinh tế

    Tập đoàn Ngân hàng Quốc tế Châu Âu