european atomic energy community nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european atomic energy community nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european atomic energy community giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european atomic energy community.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european atomic energy community

    * kinh tế

    Liên doanh Nguyên tử năng châu Âu