european association of manufactures of business machines and data processing equipment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european association of manufactures of business machines and data processing equipment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european association of manufactures of business machines and data processing equipment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european association of manufactures of business machines and data processing equipment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european association of manufactures of business machines and data processing equipment

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Hiệp hội châu Âu của những nhà sản xuất thiết bị văn phòng và xử lý số liệu