european association of information services (eusidic) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european association of information services (eusidic) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european association of information services (eusidic) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european association of information services (eusidic).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european association of information services (eusidic)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Hiệp hội châu Âu về các dịch vụ thông tin