european arctic stratosphere ozone experiment (easoe) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european arctic stratosphere ozone experiment (easoe) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european arctic stratosphere ozone experiment (easoe) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european arctic stratosphere ozone experiment (easoe).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european arctic stratosphere ozone experiment (easoe)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Thí nghiệm ôzôn tầng bình lưu Bắc cực của châu Âu