european analogue cordless telephone system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european analogue cordless telephone system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european analogue cordless telephone system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european analogue cordless telephone system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european analogue cordless telephone system

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Hệ thống điện thoại không dây tương tự của châu Âu