european alcohol brandy and spirit union nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european alcohol brandy and spirit union nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european alcohol brandy and spirit union giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european alcohol brandy and spirit union.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european alcohol brandy and spirit union

    * kỹ thuật

    thực phẩm:

    Hiệp hội rượu Brandy và rượu mạnh Châu Âu