european academic research network (earn) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

european academic research network (earn) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm european academic research network (earn) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của european academic research network (earn).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • european academic research network (earn)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Mạng nghiên cứu hàn lâm châu Âu