bus topology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bus topology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bus topology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bus topology.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bus topology

    the topology of a network whose components are connected by a busbar

    Synonyms: bus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).