bustle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bustle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bustle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bustle.

Từ điển Anh Việt

 • bustle

  /'bʌsl/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cái khác thường, cái kỳ lạ

  bữa tiệc linh đình; bữa chén no say

  * danh từ

  sự hối hả, sự rộn ràng, sự vội vàng; sự lăng xăng

  everybody was in a bustle: mọi người đề hối hả vội vàng

  tiếng ồn ào, tiêng om xòm

  why was there so much bustle?: sao lại ồn ào gớm thế?

  * động từ

  hối hả, rối rít, bận rộn, vội vàng, lăng xăng

  to bustle about (in and out): hối hả, bận rộn, lăng xăng ra vào

  giục, thúc, giục giã

  she bustled her children off to school: bà ta giục các con đi học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bustle

  a rapid active commotion

  Synonyms: hustle, flurry, ado, fuss, stir

  a framework worn at the back below the waist for giving fullness to a woman's skirt

  move or cause to move energetically or busily

  The cheerleaders bustled about excitingly before their performance

  Synonyms: bustle about, hustle